93 285 08 09

 

 

Digitalitza la teva pime amb les ajudes del Programa Kit Digital (coneix la iniciativa)

 

Pots obtenir ajudes per import de 2.000, 6.000 o 12.000 euros, en funció de la mida de la teva empresa (si la teva empresa té fins a 2, 9 o 49 empleats respectivament).

Quin tipus de solucions pots implantar?

Fes clic per veure’n més detall:

Trobaràs tota la informació sobre les ajudes i com aconseguir-les a:

Conceptes susceptibles d’ajuda.

 • Seran subvencionables, en el marc de les quantitats màximes establertes a l’article anterior, les despeses en què inclogui el beneficiari per a l’adopció de les solucions de digitalització disponibles al Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa que, de manera indubtable, responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada.
 • No es consideraran subvencionables l’Impost sobre el Valor Afegit, l’Impost General Indirecte Canari ni l’Impost sobre la Producció, els Serveis i la Importació que es devenguin en l’adopció de solucions de digitalització, de conformitat amb l’article 31.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • En cap cas el cost d’adquisició dels serveis o productes podrà ser superior al valor de mercat, de conformitat amb el disposat a l’article 31.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • No seran subvencionables les activitats excloses a l’article 11.2 d’aquesta Ordre.
 • Addicionalment, NO es consideren subvencionables les següents tipologies de despeses:
 1. Els impostos sobre les rendes de persones físiques o societats, així com altres tributs i taxes, de tipus nacional, autonòmic o local;
 2. Els interessos de les deutes;
 3. Els interessos de mora, els recàrrecs i les sancions administratives i penals;
 4. Les despeses derivades de procediments judicials;
 5. Despeses financeres;
 6. Despeses d’infraestructura i obra civil;
 7. Terrenys;
 8. Maquinari;
 9. Serveis de telecomunicació i connectivitat a Internet;
 10. Les despeses relatives a la compensació per tasques prestats per tercers per a l’obtenció de les presents ajudes (despeses per prestació de serveis d’assessoria, de gestoria o de similar naturalesa).

Atenció, això us pot interessar!

El 9 de maig del 2024, es va publicar una actualització important de les Bases del Kit Digital, que inclou noves i millors ajudes. Pots llegir el document complet aquí: Bases del Kit Digital.

De moment, aquesta és tota la informació disponible. Encara no s'ha anunciat la data per sol·licitar les noves ajudes.

Mentrestant, estem treballant per proporcionar-te tota la informació actualitzada de manera clara i precisa.